Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 29. Na czym polega podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstw?

29. Na czym polega podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstw?

  Podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstw to podejście, w którym biegły dochodzi do opinii o wartości przedsiębiorstwa na podstawie wartości jego majątku. W tym podejściu biegły dokonuje oszacowania wartości rynkowej wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa i pomniejsza tak uzyskaną wartość o zobowiązania. W szczególności biegły wycenia składniki niematerialne niewykazane zwykle w aktywach bilansu podmiotu (takie jak marka, klienci, etc.). Do podstawowych metod wyceny przedsiębiorstw w podejściu majątkowym zalicza się: metodę skorygowanych aktywów netto, metodę wartości odtworzeniowej, metodę wartości likwidacyjnej.

  Podejście majątkowe w Krajowym Standardzie Wyceny Przedsiębiorstw

  Według Krajowego Standardu Wyceny Przedsiębiorstw „podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce.” (p. 8.2 Standardu) Jednocześnie zwraca się uwagę w „Standardzie…”, że:

  • „metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych” (p. 8.2.1 Standardu…),
  • „w wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe” (p. 8.2.2 Standardu…)
  • „W przypadku przyjęcia założenia likwidacji działalności stosowana jest metoda likwidacyjna” (p. 8.2.4 Standardu…).

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym

  Ogólną procedurę wyceny przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym można przedstawić następująco:

  1. Po pierwsze: identyfikacja poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa (przedstawiających wartość rynkową) oraz zobowiązań (w tym również spornych i pozabilansowych).
  2. Po drugie: wycena wartości rynkowej poszczególnych zidentyfikowanych składników majątku.
  3. Po trzecie: zsumowanie wartości rynkowych poszczególnych składników majątku i pomniejszenie jej o wartość wszelkich zidentyfikowanych zobowiązań.
  4. Po czwarte: dokonanie ewentualnych korekt zgodnie z przyjętą szczegółową metodą wyceny.

  W metodzie majątkowej kluczowe jest zidentyfikowanie wszystkich składników majątku mających lub mogących przedstawiać dla potencjalnego nabywcy wartość rynkową. W tym kontekście majątek należy rozumieć szeroko uwzględniając składniki niematerialne nieuwzględnione również w bilansie.

  Metody wyceny w podejściu majątkowym

  W podejściu majątkowym wyróżnia się trzy rodzaje metod:

  1. Metodę wartości skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset Metod) w której poszczególne składniki majątku wykazane w bilansie według wartości księgowej koryguje się do ich wartości rynkowej na moment wyceny. W przypadku składników materialnych uwzględnia się ich stan, przydatność i poziom zużycia. Dla składników niewykazanych w bilansie (takich jak: marka, kontrakty, klienci) ustala się ich wartości rynkowe.
  2. Metodę wartości odtworzeniowej (ang. Replacement Value Metod) w której dąży się do ustalenia nakładów koniecznych na odtworzenie poszczególnych składników majątku (w tym również niematerialnego) posiadanych przez podmiot do ich stanu aktualnego na moment ustalania wartości.
  3. Metodę wartości likwidacyjnej (ang Liqudation Value Metod) w której, podobnie jak przy metodzie wartości skorygowanych aktywów netto, dąży się do ustalenia wartości rynkowej poszczególnych składników majątku. W tym jednak przypadku wartość jest zwykle niższa aniżeli przy kontynuacji działalności i wycenie metodą skorygowanych aktywów netto albowiem:
   • podmiot jest zmuszony (lub przynajmniej silnie zmotywowany) do sprzedaży majątku a stąd zwykle znajduje się pod presją czasu,
   • najczęściej oddzielnie sprzedaje się poszczególne składniki majątku, stąd efekty synergii między składnikami nie występują (lub są bardzo słabe),
   • należy uwzględnić koszty likwidacji w tym również „utylizacji” niesprzedawalnych składników majątku.  

  Zgodnie ze „Standardem…” w przypadku, gdy założenie o kontynuacji działalności podmiotu jest niezasadne lub podmiot podjął decyzję o likwidacji, jedyną dostępną metodą wyceny jest metoda likwidacyjna.

  W kwestii innych stosowanych w wycenie przedsiębiorstw podejść zobacz tutaj.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Na czym polega i jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w podejściu porównawczym?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                          wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami