Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 37. Na czym polega metoda skorygowanych aktywów netto (SAN)?

37. Na czym polega metoda skorygowanych aktywów netto (SAN)?

  Metoda skorygowanych aktywów netto – wprowadzenie

  Metoda skorygowanych aktywów netto w skrócie SAN (lub z ang.  Adjusted Net Asset Metod – NAV) stanowi podstawową metodę wyceny przedsiębiorstw w podejściu majątkowym. W podejściu tym wartość przedsiębiorstwa określana jest poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o zobowiązania. (Szerzej na temat podejścia majątkowego przeczytasz we wpisie „Na czym polega podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstw?”).

  Omawiana metoda skorygowanych aktywów netto polega na skorygowaniu wartości księgowych (bilansowych) poszczególnych składników majątku firmy do ich aktualnych na datę wyceny wartości rynkowych, a następnie pomniejszenie tak uzyskanej wartości o kwotę zobowiązań.

  Zgodnie z wytycznymi Krajowego Standardu Wyceny, w wycenie należy uwzględnić również aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe (p. 8.2.3 Standardu). W szczególności chodzi o uwzględnienie aktywów o charakterze niematerialnym takich jak marka, znak firmowy, patenty, know-how, bazy dostawców, stali odbiorcy, know-how, które zwykle w bilansie nie są uwzględniane a mogą mieć kluczowe znaczenie dla działalności podmiotu.

  Dokonując korekt do wartości rynkowych składników materialnych uwzględnia się ich stan, przydatność i poziom zużycia. W przypadku składników niewykazanych w bilansie (w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych) należy ustalić wartości rynkowe każdego z nich.

  Punktem wyjścia do szacowania wartości przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto jest bilans wycenianego podmiotu sporządzony na dzień wyceny.

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa zgodnie z metodą skorygowanych aktywów netto odbywa się w następujących etapach:

  1. Po pierwsze: identyfikacja poszczególnych materialnych i niematerialnych składników majątku przedsiębiorstwa (mających lub mogących przedstawiać wartość rynkową uwzględniając również składniki pozabilansowe).
  2. Po drugie: korekta do wartości rynkowych poszczególnych zidentyfikowanych składników majątku (w tym ustalenie wartości rynkowych składników majątku niewykazanego w bilansie).
  3. Po trzecie: zsumowanie wartości rynkowych poszczególnych zidentyfikowanych składników aktywów.
  4. Po czwarte: identyfikacja posiadanych przez firmę zobowiązań (w tym również spornych i pozabilansowych).
  5. Po piąte: korekta do wartości rynkowej (oczekiwanej) poszczególnych zobowiązań.
  6. Po szóste: zsumowanie rynkowych (oczekiwanych) wartości zobowiązań.
  7. Po siódme: pomniejszenie rynkowej wartości majątku o rynkową wartość zobowiązań.

  Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)

  Procedurę stosowania metody SAN wyceny przedsiębiorstwa można przedstawić za pomocą następującej formuły:

  gdzie:
  WP – wartość przedsiębiorstwa,
  Ai – wartość księgowa i-tego składnika aktywów,
  KAi – wartość korekty do wartości rynkowej i-tego składnika aktywów,
  Zj – wartość księgowa j-tego składnik zobowiązań,
  KZj – wartość korekty do wartości rynkowej j-tego składnika zobowiązań,
  n – ilość zidentyfikowanych składników aktywów
  m – ilość zidentyfikowanych składników zobowiązań,

  Uwagi końcowe

  Na koniec, kilka uwag dotyczących przedstawionej procedury i wzoru na wycenę przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN).

  1. Dokonując wyceny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić etapy wskazane we wpisie pt.: „Jak wycenić przedsiębiorstwo czyli etapy procesu wyceny” na niniejszym blogu.
  2. Wycena przeprowadzona przy wykorzystaniu metody skorygowanych aktywów netto będzie w tym większym stopniu obiektywna,  im pełniej zostaną spełnione warunki opisane we wpisie „Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?”)
  3. O wyborze podejścia i metody decydują takie czynniki jak: cel wyceny, przyjęte podstawowe założenia wyceny, dostępność danych, założony standard wartości etc.
  4. Wycena w podejściu majątkowym jest zwykle właściwym podejściem w szczególności w przypadku  przedsiębiorstw, których głównymi składnikami majątku są rzeczowe aktywa trwałe i/lub zapasy, np. przedsiębiorstw prowadzących działalność operacyjną w zakresie wynajmu posiadanych przez siebie nieruchomości czy spółek inwestycyjnych.
  5. Korekty wartości księgowych dokonywane w ramach składników majątkowych ukierunkowane są przede wszystkim na:
   • aktualizację ich wartości do bieżących cen rynkowych;
   • ocenę stopnia ich przydatności, co polega na
    • powiększeniu wartości aktywów o pozycje wykorzystywane, a niewykazywane w bilansie (np. na skutek umorzenia) składników majątku trwałego,
    • ujęciu składników majątku zbędnych z punktu widzenia prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności wg ich wartości likwidacyjnej lub potencjalnej rynkowej ceny sprzedaży,
    • dokonaniu stosownej korekty zapasów przeterminowanych i trudnozbywalnych;
   • dokonanie korekty należności przeterminowanych, trudnościągalnych i spornych do wartości oczekiwanych.
  6. W zakresie zobowiązań korekty wartości księgowych mogą dotyczyć:
   • uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych,
   • uwzględnienia planów finansowych (np. zamiany wierzytelności na akcje lub udziały, umorzenia wierzytelności),
   • dokonanie korekty zobowiązań przeterminowanych, trudnościągalnych i spornych do wartości oczekiwanych.
  7. W przypadku zidentyfikowania istotnych dla funkcjonowania firmy składników niematerialnych niewykazywanych zwykle w bilansie takich jak marka, znak firmowy, patenty, know-how, stali odbiorcy, kontrakty etc.  wycena w podejściu majątkowym wymaga również określenia ich wartości oraz uwzględnienia w całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Wycenie poszczególnych składników niematerialnych poświęcę oddzielne wpisy na blogu.  

  W następnym tygodniu

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jaki jest wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą odtworzeniową?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa