Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 63. Na czym polega wycena spółki cywilnej?

63. Na czym polega wycena spółki cywilnej?

  Wprowadzenie

  Wycena spółki cywilnej powinna odbywać się zgodnie z ogólną procedurą wyceny z uwzględnieniem specyfiki wyceny małego przedsiębiorstwa. Jak już bowiem pisałem w poprzednim wpisie, J. Kuczowic, autor książki „Wycena małego przedsiębiorstwa” jednoznacznie wskazuje, że „Zaliczenie do małych przedsiębiorstw podmiotów jednoosobowych, czy spółek osobowych nie rodzi wątpliwości.”[1]

  Z punktu widzenia szacowania rynkowej wartości, wycena spółki cywilnej nie jest prawie w ogóle opisywana w literaturze. 

  Wyceniający spółki cywilne w Polsce mają – z zewnętrznych źródeł – jedynie dostęp do informacji zawartych we wpisie CEIDG.

  Z perspektywy wyceny istotne są przedstawione poniżej cechy spółki cywilnej.

  Cechy spółki cywilnej

  1. Spółka cywilna stanowi spółkę, której działalność regulują przepisy Kodeksu Cywilnego
   (art. 860-875).
  2. Spółka cywilna stanowi formę odpowiednią dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o zasięgu lokalnym, którzy zamierzają „zjednoczyć siły” w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
  3. Do rejestracji spółki cywilnej wymagane jest uzyskanie numeru REGON. Każdy ze wspólników spółki cywilnej rejestruje się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  4. Umowa spółki cywilnej reguluje (w przypadku braku uregulowań wszyscy wspólnicy mają równe prawa i obowiązki oraz w jednakowym stopniu uczestniczą w zyskach i stratach):
   • którzy ze wspólników mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki,
   • którzy ze wspólników mogą reprezentować spółkę,
   • jakie udziały w zyskach i stratach spółki mają poszczególni wspólnicy.
  5. Spółka cywilna sama w sobie nie posiada majątku. Majątek wniesiony do spółki cywilnej oraz powiększony w wyniku jej działalności stanowi współwłasność łączną wszystkich wspólników (współwłasność analogiczna do wspólności majątkowej małżeńskiej). W czasie trwania spółki cywilnej wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników (Art. 863 par. 2 KC). Kwestię podziału majątku spółki w przypadku jej rozwiązania może regulować umowa spółki cywilnej. W przypadku braku uregulowań umownych wspólnicy (po pokryciu wierzytelności i uzyskaniu zwrotów wniesionych wkładów) uczestniczą w podziale majątku spółki w takim stosunku w jakim wspólnicy uczestniczyli w zyskach.
  6. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy.
  7. Wstąpienie nowego członka do spółki cywilnej (za wyjątkiem wstąpienia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców) wymaga zawarcia nowej umowy spółki cywilnej.
  8. Spółka cywilna nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych (chyba, że np. ze względu na skalę działalności przewidują to przepisy Ustawy o rachunkowości).

  Wycena spółki cywilnej – cele wyceny i standardy wartości

  Spółki cywilne, podobnie jak spółki partnerskie podlegają zwykle wycenie w celu rozliczenia z występującym ze spółki wspólnikiem. Podmioty te mogą stanowić również przedmiot wyceny na potrzeby w szczególności: postępowań cywilnoprawnych, wniesienia aportem do innego przedsiębiorstwa, rozliczeń z (byłym) małżonkiem w przypadku rozwodów etc.

  W zależności od przyjętego celu wyceny, należy określić właściwy standard wartości. Teoretycznie możliwe jest przyjęcie wszystkich wskazanych w Krajowym Standardzie Wyceny „standardów wartości”. Oczywiście w danych uwarunkowaniach należy wybrać ten właściwy. Poniższa tabela wskazuje moje sugestie w tym względzie dla zidentyfikowanych powyżej celów

  CELSTANDARD WARTOŚCI
  Rozliczenie z występującym wspólnikiem„Wartość wewnętrzna” lub   „Wartość sprawiedliwa”
  (przymus „Kupującego” – pozostających wspólników; wspólnik wychodzący – „Sprzedający”)
  Rozliczenie z byłym małżonkiem„Wartość wewnętrzna” lub „Wartość sprawiedliwa”
  Postępowania cywilnoprawne„Wartość wewnętrzna” lub „Wartość sprawiedliwa”
  Wniesienie aportem do innego przedsiębiorstwa„Wartość godziwa” lub „Wartość wewnętrzna”
  lub „Wartość inwestycyjna”
  Źródło: Opracowanie własne

  W przypadku rozliczenia z występującym wspólnikiem na przyjęcie „standardu wartości” oraz wybór podejścia i metody wpływają też okoliczności rozliczenia. W szczególności chodzi o to, czy takowe rozliczenie odbywa się na „drodze polubownej”, czy „drodze sądowej” zgodnie z art. 871 KC (o czym poniżej w niniejszym wpisie). 

  Sugerowane w tabeli powyżej „standardy wartości” wydają się Autorowi niniejszego wpisu „najbardziej intuicyjne” przy przeprowadzaniu wyceny dla wskazanych celów. Tym niemniej nie wyklucza to też zastosowania innych standardów, w tym również niezidentyfikowanych bezpośrednio w Krajowym Standardzie Wyceny Przedsiębiorstw. Dopuszcza to zresztą Standard…, albowiem w ramach punktu 7.4 stwierdza się, że „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również przyjęcie, jako standardu wartości innej kategorii wartości niż wymienione, w takiej sytuacji wymagane jest jednak zamieszczenie w wycenie stosownego wyjaśnienia”.

  Podejścia i metody stosowane w wycenie spółki cywilnej

  Przyjęty cel i standard wyceny wpływa na wybór podejścia/ podejść do wyceny.

  W zasadzie nie stosuje się (a jeśli zostaje zastosowane to bardzo sporadycznie) do wyceny spółek cywilnych podejścia porównawczego. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem informacji o porównywalnych rynkowych transakcjach dokonujących się na prywatnym rynku fuzji i przejęć.  Z kolei, podmioty notowane na publicznym rynku kapitałowym nie są właściwą bazą odniesienia do wyceny spółek cywilnych. 

  W związku z powyższym do wyceny spółek cywilnych stosuje się podejście majątkowe lub dochodowe.

  Przy zastosowaniu podejścia majątkowego należy:

  1. Określić składniki majątku stanowiące współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej uwzględniając w szczególności:
   • składniki materialne wniesione i nabyte w trakcie funkcjonowania spółki,
   • składniki niematerialne takie jak m.in. patenty, prawa autorskie, licencje, oprogramowanie komputerowe:
    • wniesione do spółki przez wspólników,
    • nabyte do spółki w trakcie jej trwania,
    • wytworzone przez wspólników w trakcie jej trwania (np. prawa do utworów);
   • wierzytelności spółki.
  2. Określić wysokość zobowiązań spółki.
  3. Stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub odtworzeniową wyznaczyć wartość spółki cywilnej.

  Z kolei zastosowanie podejścia dochodowego wymaga:

  1. Dokonania prognozy dochodów spółki z perspektywy właścicielskiej uwzględniając w szczególności:
   • „rynkową stawkę wynagrodzeń wspólników” za prace świadczone na rzecz spółki,
   • rynkowe stawki pożytków z innych tytułów uzyskiwane „nieodpłatnie” przez spółkę dzięki wspólnikom.
  2. Właściwego – do specyfiki, wielkości i warunków funkcjonowania – określenia stopy dyskontowej.
  3. Ewentualnego zastosowania uzasadnionych specyfiką wyceny premii/ dyskont wartości bazowej.

  Warto zwrócić uwagę, że wstępne szacunki wartości spółki cywilnej mogą niekiedy być przeprowadzone za pomocą „reguł kciuka” (Rules of Thumb).

  Wycena spółki cywilnej w świetle uregulowań prawnych – rozliczenie z występującym wspólnikiem spółki cywilnej

  Kodeks Cywilny do wyceny spółki cywilnej odwołuje się w artykule 871 KC. Precyzyjnie artykuł ten określa zasady rozliczenia z występującym ze spółki wspólnikiem. Poniżej przytoczono treść wskazanego artykułu.

  Art. 871.

  § 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

  § 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

  Procedura rozliczenia z występującym wspólnikiem spółki cywilnej zgodnie z art. 871 KC

  Z powyższego wynika, iż na potrzeby rozliczenia z występującym wspólnikiem spółki cywilnej należy:

  1. ustalić składniki majątku, które wniósł do spółki jedynie do używania i zwrócić mu je w naturze,
  2. ustalić wartość wniesionego przez występującego ze spółki wspólnika wkładu (według wartości określonej w umowie spółki),
  3. ustalić składniki majątku wniesione do używania przez innych wspólników spółki cywilnej oraz wniesione przez innych wartości wkładów (zgodnie z wartościami określonymi w umowie spółki cywilnej),
  4. określić niematerialne i materialne składniki majątku stanowiące współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej (z pominięciem składników wniesionych do spółki jedynie do używania)
  5. wycenić według rynkowej wartości godziwej[2] wykazane w punkcie 4) składniki majątku
  6. pomniejszyć wartość uzyskaną w punkcie 5) o wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (łącznie z wkładem wspólnika występującego ze spółki),
  7. pomniejszyć wartość uzyskaną w punkcie 6) o wartość zobowiązań spółki cywilnej,
  8. określić jaka część rynkowej wartości godziwej wyznaczona w punkcie 7) przypada na występującego ze spółki wspólnika zgodnie z jego udziałem w zyskach spółki
  9. zsumować wartości wyznaczone w punkcie 2) i 8)

  Wskazana w punkcie 9) kwota:

  • jeśli jest dodatnia powinna zostać wypłacona występującemu ze spółki wspólnikowi,
  • jeśli jest ujemna występujący wspólnik powinien uiścić na rzecz spółki.

  Kluczowa rola biegłego w zakresie wyceny polega na wycenie w podejściu majątkowym (metodą SAN) wartości spółki cywilnej. Następnie, na tej podstawie następuje określenie – zgodnie z powyżej wskazaną procedurą – wartości rozliczenia występującego ze spółki wspólnika. Zgodnie z przedstawionym trybem postępowania, dla rozliczenia się z wspólnikiem spółki cywilnej, właściwa jest wycena metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Metoda ta polega na korekcie do wartości rynkowych wszelkich zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie składników majątku i zobowiązań. Szersze omówienie metody SAN zawarto we wpisie: „Na czym polega metoda skorygowanych aktywów netto (SAN)?

  W następnym tygodniu

  W następnym tygodniu udzielę odpowiedzi na pytanie: „Czym charakteryzuje się wycena startupu?”

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                      wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów w spółce                           wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa


  [1] Tamże, s. 29

  [2] Patrz np. https://ppsc.pl/zasady-rozliczen-z-wystepujacym-wspolnikiem-spolki-cywilnej/