Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

  Wprowadzenie

  Wycena spółki zagrożonej upadłością (ang. distressed company) stanowi specyficzny przypadek wyceny charakteryzujący się koniecznością doprecyzowania przyjmowanych na jej potrzeby założeń. W szczególności – zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny – możliwe jest przyjęcie „następujących założeń:

  • założenia kontynuacji działalności,
  • założenia likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej,
  • założenia likwidacji działalności w sytuacji przymusowej,
  • założenia likwidacji zbędnych aktywów.     

  Spółka zagrożona upadłością (ang. distressed company) to podmiot o stosunkowo wysokim prawdopodobieństwie likwidacji w niedalekiej przyszłości, ale równocześnie z realnymi szansami na kontynuowanie działalności w perspektywie długoterminowej.

  Wycena spółki zagrożonej upadłością – cele, standardy wartości i specyfika stosowanych podejść

  Wycena spółki zagrożonej upadłością powinna uwzględniać fakt, iż na łączną wartość tego rodzaju przedsiębiorstwa składa się zarówno wartość wynikająca z możliwej likwidacji jak i wartość wynikająca z potencjalnej kontynuacji działalności. Popularnym sposobem spełnienia powyższego wymogu jest obliczenie wartości spółki zagrożonej za pomocą następującego wzoru:

  WP = WPkont_dział · (1 – Pr_likw) + WPlikw · Pr_likw

  gdzie:
  WPkont_dział – wartość przedsiębiorstwa przy założeniu kontynuacji działalności,
  WPlikw – wartość przedsiębiorstwa przy założeniu likwidacji,
  Pr_likw – prawdopodobieństwo likwidacji.

  Ustalenie WPkont_dział jest zwykle dokonywane za pomocą dochodowej metody DCF. W celu oszacowania WPlikw wykorzystuje się metodę likwidacyjną, a ściślej metodę uporządkowanej likwidacji (ang. Orderly Liquidation Method).

  Praktyczną barierą dla zastosowania podejścia porównawczego jest zazwyczaj brak porównywalnych do wycenianego podmiotu, zagrożonych upadłością spółek publicznych.

  W ramach procedury wyceny spółki zagrożonej upadłością, czasem zamiast wyznaczenia wartości przedsiębiorstwa przy założeniu kontynuacji działalności stosuje się też inne niż DCF metody wyceny.  Zdarza się, że wykorzystywane są metody majątkowe takie jak:

  Bywa też tak, że powyżej wskazane metody stanowią metody pomocnicze przy określeniu wartości spółki za pomocą metody DCF. Zwykle za ich pomocą szacowana jest (w ramach procedury wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF) wartość  tzw. aktywów nieoperacyjnych.

  W następnym tygodniu

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jak wycenić przedsiębiorstwo na potrzeby oceny jego niewypłacalności?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                             wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa