Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 46. Na czym polega metoda UEC wyceny przedsiębiorstw ?

46. Na czym polega metoda UEC wyceny przedsiębiorstw ?

  Metoda UEC (metoda komisji ekspertów Unii Europejskiej) – wprowadzenie

  Metoda UEC komisji ekspertów Unii Europejskiej zwana też metodą anglosaksońską zaliczana jest do metod mieszanych wyceny. Jak wspomniano w ostatnim wpisie mieszane metody wyceny przedsiębiorstw to z założenia metody, które nawiązują jednocześnie do zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów oraz do wartości rynkowej jego majątku. Omawiana metoda UEC jest wiodącym reprezentantem metod mieszanych, w których rynkowa wartość majątku powiększana jest o skapitalizowane oczekiwane nadwyżki zysku. Istotą zatem tej metody jest powiększenie rynkowej wartości majątku o wartość tzw. reputacji firmy umożliwiającej jej realizowanie ponadprzeciętnych zysków.

  Kluczowe dla tej grupy metod jest określenie wysokości nadwyżkowego zysku i długości okresu przez który przewiduje się, że taki nadwyżkowy zysk będzie osiągany.

  Za nadwyżkowy zysk uznaje się zysk, który przewyższa poziom wyznaczony kosztem kapitału. Ze względu na konkurencję w warunkach gospodarki rynkowej utrzymanie nadwyżkowego zysku w długim okresie uznaje się za mało prawdopodobne. Konkurencja powoduje bowiem wyrównywanie stóp zwrotu w podmiotach doprowadzając do uzyskiwania tzw. „normalnych dochodów” adekwatnych do ponoszonego ryzyka (kosztu kapitału). Oprócz ustalenia przewidywanej nadwyżkowej wysokości zysku w tych metodach należy zatem również określić przewidywany horyzont czasowy, w których ten nadwyżkowy poziom zostanie utrzymany.

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody UEC

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody UEC (metody anglosaksońskiej) odbywa się w następujących etapach:

  1. Po pierwsze: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu majątkowym (bez uwzględnienia w wycenie reputacji firmy czyli tzw. goodwill’u).
  2. Po drugie: wyznaczenie stopy dyskontowej stanowiącej średnioważony koszt kapitału (WACC).
  3. Po trzecie: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu dochodowym.
  4. Po czwarte: określenie długości okresu osiągania przez podmiot ponadprzeciętnych zysków.
  5. Po piąte: podstawienie określonych w punktach 1-4 wielkości do wzoru na wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa metodą UEC.

  Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą UEC

  Anglosaksońska metoda wyceny przedsiębiorstwa UEC zapisywana jest w postaci następującej formuły:

  Metoda UEC - wzór

  gdzie:
  WP         –              wartość przedsiębiorstwa,
  WPM      –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym,
  WACC   –              średnioważony koszt kapitału,
  n             –              ilość lat uzyskiwania przez podmiot nadwyżkowych dochodów,
  WPD       –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym,

  Metoda UEC – uwagi końcowe

  1. Metoda anglosaksońska UEC jako metoda mieszana wymaga uprzednio wyceny przedsiębiorstwa zarówno w podejściu majątkowym jak i podejściu dochodowym.
  2. Wycena w podejściu majątkowym na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa metodą UEC nie powinna uwzględniać składników niematerialnych bezpośrednio wpływających na reputację (goodwill) firmy. W założeniu tej metody wartość majątkową (oczyszczoną z reputacji) powiększa się o wartość reputacji. Wartość reputacji – w uproszczeniu – wynika ze skapitalizowanej różnicy wartości dochodowej i majątkowej z okresu uzyskiwania nadwyżkowych zysków.  
  3. W metodzie UEC problematyczne jest określenie długości okresu uzyskiwania przez podmiot nadwyżkowych dochodów. W każdym przypadku długość tego okresu powinna być wyznaczana indywidualnie oraz dobrze uargumentowana. P. Fernandez w artykule „Company Valuation Methods” postuluje przyjmowanie okresu nadwyżkowych zysków między 5 a 8 lat.
  4. W zasadzie podmioty w przypadku których można by rozważać zastosowanie w wycenie metody UEC to firmy ze znaczącą reputacją generujące nadwyżkowe zyski. Z kolei metoda ta jest nieodpowiednia dla firm z problemami finansowymi, czy działającymi w sektorach „schyłkowych”.
  5. W wersji uproszczonej w powyższej metodzie przyjmuje się niekiedy następujące upraszczające założenia:
   • Wartość przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym jest równa aktywom netto podmiotu, czyli aktywom pomniejszonym o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Tym samym przyjmuje się, że wartość w podejściu majątkowym stanowi wartość kapitału własnego.
   • Wartość w podejściu dochodowym wyznacza się z formuły renty wieczystej w postaci

  gdzie FCFFt – przewidywany wolny operacyjny przepływ pieniężny w rocznym okresie t

  Należy jednakże zwrócić uwagę, że powyższe uproszczenia nie są w pełni spójne z  założeniami metody i mogą znacząco zniekształcić wynik wyceny.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Na czym polegają szybkie metody wyceny przedsiębiorstwa za pomocą formuły kciuka „Rules of Thumb”?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami