Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 45. Na czym polegają mieszane metody wyceny przedsiębiorstw?

45. Na czym polegają mieszane metody wyceny przedsiębiorstw?

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw – wprowadzenie

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw to z założenia metody, które nawiązują jednocześnie do zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów oraz do wartości rynkowej jego majątku.

  Wśród metod mieszanych wyceny wyróżnić można dwie grupy metod:

  • stanowiące średnią (lub średnią ważoną) wartości wyznaczonych metodą majątkową i dochodową,
  • metody nadwyżki zysków w przypadku których rynkowa wartość majątku powiększana jest o skapitalizowane oczekiwane nadwyżki zysku (tj. spodziewane zyski przewyższające koszt kapitału).

  Do metod pierwszej grupy (stanowiących średnią wartości z podejścia majątkowego i dochodowego) zalicza się przede wszystkim metodę niemiecką (zwaną też berlińską lub Schmalenbacha) i metodę szwajcarską. (Metody te są poniżej przedmiotem niniejszego wpisu)

  Z kolei przykładami metod opartych na nadwyżkach zysku są metoda stuttgarcka oraz metoda komisji ekspertów Unii Europejskiej. Tej drugiej poświęcony zostanie oddzielny wpis na blogu w przyszłym tygodniu.

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod mieszanych

  Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod mieszanych stanowiących średnią wycen metodami majątkowymi i dochodowymi, odbywa się w następujących etapach:

  1. Po pierwsze: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu majątkowym.
  2. Po drugie: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu dochodowym.
  3. Po trzecie: obliczenie średniej/ średniej ważonej wycen uzyskanych w punkcie 1 i 2 powyżej.

  Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą niemiecką i metodą szwajcarską

  Wartość przedsiębiorstwa (WP) wyznaczona metodą niemiecką stanowi prostą średnią wycen uzyskanych w podejściu dochodowym i podejściu majątkowym, stąd wzór jest następujący:

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw - wzór na wartość przedsiębiorstwa wg metody niemieckiej

  gdzie:
  WPM      –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym,
  WPD       –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym.

  Z kolei według metody szwajcarskiej waga przypisywana wartości wyznaczonej w podejściu dochodowym jest dwukrotnie wyższa niż w podejściu majątkowym. Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą szwajcarską przedstawia się zatem następująco:

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw - wzór na wartość przedsiębiorstwa wg metody szwajcarskiej

  gdzie oznaczenia jak w metodzie niemieckiej.

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw – uwagi końcowe

  1. Metoda berlińska i metoda szwajcarska wymagają uprzednio wyceny przedsiębiorstwa zarówno w podejściu majątkowym jak i w podejściu dochodowym.
  2. W praktyce wykorzystanie zaprezentowanych metod jest dość częste dla określenia „konkretnej” wartości przedsiębiorstwa przy jednoczesnym dokonywaniu wyceny przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym i dochodowym.
  3. Wycenę w podejściu majątkowym i dochodowym przeprowadza się przy innych założeniach. Jednakże jak przedstawiono we wpisie „Jakie są podejścia i metody wyceny przedsiębiorstw?”wyceny te powinny doprowadzić do porównywalnych wyników.
  4. Nawiązując do przywołanego wpisu, w przypadku znaczącej różnicy wartości występującej w obu podejściach zwykle bezzasadne jest „uśrednianie” wartości. Biegły wyceny powinien wyjaśnić przyczyny różnic i dojść do wniosku jaka jest faktycznie w jego opinii wartość wycenianego podmiotu. Twórca metody niemieckiej – E.Schmalenbach – zwracał również uwagę, że warunkiem zastosowania jego metody jest wyższa wartość dochodowa od wartości majątku. W przypadku, gdy tak nie jest, Schmalenbach sugerował przyjęcie wartości dochodowej, lub – gdy firma ponosi straty – wartości likwidacyjnej.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Na czym polega i jak przebiega wycena przedsiębiorstwa według metody komisji ekspertów Unii Europejskiej?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami