Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?

16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?

  Przedmiot wyceny przedsiębiorstwa, zgodnie z KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” może stanowić wycena:
  – całego przedsiębiorstwa,
  – zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  – udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa.

  Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny

  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Art. 55 KC wskazuje na główne składowe przedsiębiorstwa (nie wyczerpując jednakże wszelkich możliwych jego elementów). Jak już wyjaśniano na blogu, wycenę przedsiębiorstwa rozumie się znacznie szerzej aniżeli jedynie wycenę jego majątku. (Patrz: Czy wycena przedsiębiorstwa i wycena majątku (przedsiębiorstwa) jest tym samym?)
  Warto też przypomnieć, że poprzez wycenę przedsiębiorstwa powszechnie rozumie się wycenę jego kapitału własnego (z ang. Equity Value) dokonywaną z perspektywy jego właścicieli (obecnych, przyszłych, potencjalnych). Z powyższego wynika, że od rynkowej wartości ogółu kapitałów przedsiębiorstwa (własnych i zobowiązań), należy odjąć zobowiązania dłużne (oprocentowane).

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot wyceny

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa (zcp) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.


  Powyższa definicja zawarta jest w ustawach podatkowych:
  – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. (Art. 2 pkt 27e);
  – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm. (Art. 4a pkt. 4);
  – Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm. (Art. 5a pkt 4).

  Z przytoczonej definicji wynika, iż aby określony „byt” spełniał wymogi zcp musi być możliwe jego wyodrębnienie pod względem:
  – organizacyjnym (występuje np. jako dział, oddział, wydział, czy też zakład),
  – finansowym (możliwe jest oddzielenie finansów firmy od jej wyodrębnionej części np. jednoznaczne przypisanie przychodów, kosztów, składników majątku trwałego, zobowiązań, należności do zorganizowanej części),
  – funkcjonalnym (bez doinwestowywania jest samodzielnie w stanie funkcjonować na rynku).


  Analogicznie jak w przypadku wyceny przedsiębiorstwa przez wycenę zcp rozumie się wycenę rynkowej wartości kapitału własnego zcp (tj. po pomniejszeniu całkowitej rynkowej wartości kapitału o zobowiązania dłużne).

  Udziały w kapitale własnym

  Przedmiotem wyceny całego przedsiębiorstwa jest wycena wartości rynkowej jego kapitału własnego, czyli wycena 100% udziałów (akcji). Z kolei przedmiotem wyceny udziałów w kapitale własnym jest określona część udziałów, które mogą mieć charakter udziałów zwykłych lub uprzywilejowanych.

  Z wycenianym „pakietem” udziałów/ akcji wiąże się określony poziom kontroli nad spółką, który należy uwzględnić w wycenie. Poziom kontroli nad spółką wynika z następujących głównych czynników:
  – wielkości pakietu udziałów,
  – ewentualnego uprzywilejowania określonych udziałów/ akcji,
  – zapisów w statucie bądź umowie spółki,
  – przepisów Kodeksu spółek handlowych,
  – ogólnej struktury własnościowej udziałowców.


  Szerzej wycena udziałów większościowych i mniejszościowych (w tym uwzględnianie premii i dyskont w przypadku wyceny udziałów) będzie przedmiotem oddzielnego wpisu.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jakie są ogólne założenia przyjmowane w wycenie przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa


  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami