Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 3. Czy wycena przedsiębiorstwa i wycena majątku (przedsiębiorstwa) jest tym samym?

3. Czy wycena przedsiębiorstwa i wycena majątku (przedsiębiorstwa) jest tym samym?

  Zwięzła odpowiedź na tak postawiona pytanie jest oczywiście negatywna.

  Definicja przedsiębiorstwa w Kodeksie Cywilnym

  Aby zagadnienie to wyjaśnić należy odwołać się w pierwszej kolejności do definicji przedsiębiorstwa ujętej w art. 55 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

  Przedsiębiorstwo a jego majątek

  Już z powyższej definicji jasno wynika, że definicja przedsiębiorstwa obejmuje znacznie więcej jak tylko majątek. Biorąc pod uwagę jedynie wymienione w Kodeksie cywilnym „elementy” przedsiębiorstwa, trudno do składników powszechnie rozumianego majątku przedsiębiorstwa zakwalifikować „zezwolenia”, „tajemnice”, „księgi”, czy nawet „oznaczenie przedsiębiorstwa”, chociaż to ostatnie mogłoby jeszcze najprędzej być uznane za składnik majątku (jako marka przedsiębiorstwa). Obok składników wymienionych w definicji – w przedsiębiorstwie zwykle występują również zasoby ludzkie (kapitał ludzki), kontrakty jak i relacje przedsiębiorstwa z dostawcami i odbiorcami oraz specyficzna dla danego podmiotu organizacja. Kapitał ludzki, relacje z dostawcami i odbiorcami, czy organizacji przedsiębiorstwa nie traktuje się w powszechnym rozumieniu jako składniki majątku przedsiębiorstwa. (Nie podlegają wycenie w przypadku gdy przedmiotem wyceny miałby być jedynie majątek przedsiębiorstwa).

  Wycena przedsiębiorstwa a wycena majątku przedsiębiorstwa

  Podsumowując zatem wycenę przedsiębiorstwa rozumie się znacznie szerzej aniżeli jedynie wycenę jego majątku. Stąd też zwykle wartość przedsiębiorstwa jest większa aniżeli wartość poszczególnych składników branych pod uwagę przy wycenie „samego” majątku przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Czy istnieją organizacje zrzeszające osoby zajmujące się wycenami przedsiębiorstw?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa