Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 8. Kim jest biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw?

8. Kim jest biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw?

  Biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw to ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Biegłego powołuje sąd w celu przedstawienia opinii mającej znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.

  Instytucja biegłego sądowego

  Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Służy ona zapewnieniu należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

  Z istoty bycia ekspertem w określonej dziedzinie wynika, że biegły posiada (a przynajmniej powinien posiadać) w danej dziedzinie wiedzę specjalistyczną. Wyróżnić można tzw.

  – „stałych” biegłych sądowych (wpisanych na listę biegłych sądowych),

  – osoby powołane jako biegli sądowi jedynie w określonej sprawie (ad hoc), niewpisane jednakże na listę stałych biegłych sądowych.

  Zgodnie z paragrafem 12 punktem 1 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych, biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  2) ukończyła 25 lat życia;

  3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także inne umiejętności;

  4) daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego;

  5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

  Zgodnie natomiast z paragrafem 12 punktem 2 przywołanego rozporządzenia: posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.

  Zwyczajowo oceny posiadanych wiadomości specjalnych dokonuje sąd na podstawie dokumentów przekazanych przez kandydata takich jak:

  – dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  – dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych jak i teoretycznych wiadomości w określonej dziedzinie,

  – opinii zakładów pracy zatrudniających kandydata,

  – opinii stowarzyszeń/ organizacji zawodowych do których należy kandydat na Biegłego Sądowego.

  Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, biegły winien posiadać zarówno wiadomości teoretyczne, jak i praktyczne w dziedzinie, którą reprezentuje.

  Biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw

  Z warunków kandydata na biegłego sądowego wynika, że biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw posiada teoretyczne wiadomości i praktyczne umiejętności wyceny przedsiębiorstw. Obszary te były sprawdzane i stanowiły przedmiot oceny na etapie wpisu na listę biegłych sądowych.

  Biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw (udziałów, akcji), czy wartości niematerialnych i prawnych widnieje na listach zwykle w dziedzinach takich jak: ekonomia, analiza ekonomiczna, finanse, przedsiębiorstwo. Wycena przedsiębiorstw stanowi zwykle specjalizację biegłego. Listy biegłych sądowych dostępne są na stronach sądów okręgowych.

  W następnym tygodniu wpis o tym czy istnieją zasady wyceny przedsiębiorstw.

  Autor: dr Dariusz Stronka (biegły sądowy)

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa