Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 32. Czy na podstawie EBITDA możliwa jest szybka wycena firmy?

32. Czy na podstawie EBITDA możliwa jest szybka wycena firmy?

  Wprowadzenie

  Zacznijmy od tego, że wycena przedsiębiorstwa na podstawie zysku EBITDA może stanowić najprostszy i jednocześnie szybki sposób na określenie orientacyjnej wartości podmiotu gospodarczego. Ogólnie rzecz biorąc szacunek wartości spółki na podstawie wielkości EBITDA nawiązuje do podejścia porównawczego i podejścia dochodowego. W podejściu tym wartość firmy jest określana poprzez porównanie go z innymi dzięki zastosowaniu określonej wielkości ekonomicznej i mnożnika. W tym przypadku, tj. „szybkim” szacunku wartości przedsiębiorstwa przyjmuje się często mnożnik stanowiący uśrednioną wielokrotność ceny nabycia spółki/ udziałów w stosunku do EBITDA. W kolejnym kroku, uzyskaną wartość pomniejsza się o kwotę zobowiązań oprocentowanych.

  Co to jest EBITDA

  EBITDA to skrót od Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. W dokładnym tłumaczeniu stanowi to: zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku.

  W terminologii używanej w języku polskim, amortyzacja oznacza odpis wynikający ze zużycia rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inaczej jest w terminologii anglojęzycznej – amortyzacja odnosi się do odpisu wartości niematerialnych i prawnych, a deprecjacja do odpisu rzeczowego majątku trwałego.

  Odnosząc kategorię zysku EBITDA do kategorii wyników finansowych występujących w rachunkach zysków i strat sporządzanych w Polsce, kategoria ta – zgodnie z przytoczonym tłumaczeniem – odpowiadałaby zyskowi operacyjnemu powiększonemu o amortyzację.

  Jednak zdaniem Autora niniejszego bloga bardziej właściwe byłoby utożsamianie EBITDA z zyskiem ze sprzedaży powiększonym o amortyzację. (Kategorię zysku EBIT utożsamiam zatem z zyskiem ze sprzedaży – zyskiem na podstawowej działalności, czyli bez pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych). Takiego zdania jest też m.in. prof. W. Frąckowiak wskazując, że EBIT „jest to zysk przed opodatkowaniem osiągnięty z podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa”.[1] Tym samym, w tym ujęciu, EBIT i EBITDA „oczyszczony” jest z pozycji przychodowo-kosztowych mających charakter okazjonalny, czy nawet nadzwyczajny.

  Stąd też:

  EBITDA = EBIT + Amortyzacja = Zysk ze sprzedaży + Amortyzacja

  Z powyższego zatem wynika, że EBITDA (w pewnym uproszczeniu) stanowi „gotówkowy” wynik osiągnięty na podstawowej („statutowej”) działalności podmiotu gospodarczego.


  [1] W. Frąckowiak [red.], Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009, s. 306

  Wycena w oparciu o EBITDA

  Jak już wspomniano, metody podejścia porównawczego bazują na wybranej kategorii ekonomicznej  oraz mnożniku. Ogólny wzór na wycenę przedsiębiorstwa w podejściu porównawczym można by przedstawić następująco:

  Wartość podmiotu dla właścicieli i wierzycieli = Mnożnik * EBITDA

  Kluczowym problemem pozostaje ustalenie wartości mnożnika. Stosując podejście porównawcze jego wielkość należy wyznaczyć na bazie analizy rynkowych cen transakcyjnych kupna/sprzedaży podmiotów (udziałów w podmiotach) porównywalnych do wycenianego. W celu szybkiej „orientacyjnej” wyceny podmiotu gospodarczego często przyjmuje się wartość mnożnika na poziomie między 6 a 9. Wynika zatem stąd, że wartość przedsiębiorstwa stanowi średnio ok. 6-9 krotność uzyskanego przez podmiot zysku EBITDA.

  Z uwagi na to, że wynik EBITDA abstrahuje od wysokości zadłużenia, w wycenie podmiotu należy uzyskany wynik pomniejszyć o zobowiązania oprocentowane, co przedstawia poniższa formuła:

  Wartość podmiotu = Mnożnik * EBITDA – zobowiązania oprocentowane

  Uwagi i podsumowanie

  Wycena na bazie EBITDA, którą zaprezentowałem w niniejszym wpisie umożliwia zorientowanie się co do potencjalnego zakresu wartości przedsiębiorstwa. Należy jednakże wskazać, że ten sposób możliwy jest do zastosowania jedynie dla podmiotów o dodatnich i stabilnych zyskach EBITDA. Gdy podmiot nie generuje zysków EBITDA lub też wyniki te podlegają znacznym wahaniom, oszacowanie (nawet bardzo wstępne) wartości podmiotu na bazie zaprezentowanego sposobu, nie jest możliwe. W każdym natomiast przypadku uzyskany wynik należy traktować jedynie orientacyjnie. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przedstawiona kalkulacja:

  • bazuje na wartości niepotwierdzonego na moment wyceny mnożnika i nieodnoszącego się bezpośrednio do porównywalnych podmiotów,
  • opiera się jedynie na jednej kategorii ekonomicznej z jednego okresu,
  • nie uwzględnia ilości wolnej posiadanej gotówki w przedsiębiorstwie,
  • abstrahuje od polityki zarządzania kapitałem obrotowym netto,
  • upraszcza ujęcie przyszłego potencjału podmiotu,
  • pomija i upraszcza szereg innych aspektów wyceny, które przez biegłego w „profesjonalnej wycenie” powinny zostać uwzględnione.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jaki jest wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą DCF?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa


  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.