Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 26. Co wyraża wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa?

26. Co wyraża wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa?

  Wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa to – w skrócie – wartość podmiotu wynikająca z jego wewnętrznego potencjału do generowania dochodów w przyszłości. Niekiedy wartość wewnętrzną określa się też wartością fundamentalną przedsiębiorstwa.

  Wartość wewnętrzna w Krajowym Standardzie Wyceny Przedsiębiorstw

  Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wartość wewnętrzna (ang. Intrinsic Value) – „to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę, kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową.” (p.7.3.4)

  Szacowanie i charakterystyka wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Jak widać z przytoczonej definicji, wycena zgodna ze standardem wartości wewnętrznej wyprowadza wartość przedsiębiorstwa z analizy całokształtu czynników mających wpływ na finanse, a stąd i jego wartość. Dążąc zatem do wyznaczenia wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa biegły dokonuje:

  • analizy wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa pod kątem sił i słabości firmy,
  • analizy otoczenia konkurencyjnego (w tym dostawców, odbiorców i konkurencji) i makrootoczenia w celu identyfikacji oraz oceny szans i zagrożeń.

  Powyżej wskazane analizy prowadzą do wyznaczenia poziomów:

  • prognozowanych dochodów firmy w przyszłości,
  • ryzyka działalności,
  • wartości majątku materialnego i niematerialnego (w tym również składników niewykazywanych w bilansie) wynikających z ich potencjału.

  Uzyskana w wyniku wyceny wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa zbieżna jest zwykle z godziwą wartością rynkową. O ile jednakże w standardzie godziwej wartości rynkowej przyjmuje się określone cechy stron hipotetycznej transakcji, o tyle w wartości wewnętrznej zupełnie się je pomija. Można zatem rzec, że wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa stanowi odpersonifikowaną godziwą wartość rynkową.

  Wycena będzie odzwierciedlała „wartość wewnętrzną” o ile Wyceniający przyjmie właściwe założenia i prawidłowo przeprowadzi proces wyceny. (Szerzej na ten temat we wpisie: Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?)

  Wartość wewnętrzna stanowi jeden ze standardów wartości przedsiębiorstwa. O innych standardach wartości poszukiwanych przez biegłego przeczytasz we wpisie: „Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jakie są podejścia i metody wyceny przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.