Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 15. Kiedy wystarcza kalkulacja wartości przedsiębiorstwa?

15. Kiedy wystarcza kalkulacja wartości przedsiębiorstwa?

  Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa stanowi jeden z rodzajów wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, to wycena której celem jest wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych dla pełnej wyceny przedsiębiorstwa. Przyjęte ograniczenia i uproszczenia powinny zostać przedstawione. Zakres zastosowanych ograniczeń i uproszczeń może zostać uzgodniony pomiędzy wyceniającym i zamawiającym” (Patrz punkt 3.1.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”)

  Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa – cechy

  Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.4 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „kalkulacja wartości przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:
  – Wynik kalkulacji może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
  – Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
  – Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury i przeprowadza ograniczone analizy.
  – Kalkulacja wartości może opierać się na podejściach uzgodnionych z zamawiającym.”

  Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 standardów, wynik z kalkulacji wartości przekazuje się Zamawiającemu w formie pisemnej lub ustnej.

  Kiedy sporządza się kalkulację wartości przedsiębiorstwa?

  Można wyróżnić następujące główne zastosowania „kalkulacji wartości przedsiębiorstwa”:
  – gdy Zlecającemu zależy na szybkim i względnie tanim ustaleniu wartości przedsiębiorstwa przy akceptacji z jego strony zastosowanych uproszczeń i przybliżonego szacunku wartości;
  – w sytuacjach nietypowych, gdzie zastosowanie standardowych procedur, metod, czy podejść nie jest możliwe;
  – gdy potrzeba jest dokonania wstępnego szacunku wartości przy dostępie jedynie do ograniczonych danych o podmiocie podlegającym wycenie przez Zlecającego i Wyceniającego.

  Warto w tym miejscu nadmienić, że „kalkulacji wartości przedsiębiorstwa” może mieć porównywalną wiarygodność do innych rodzajów wyceny. Podstawowym warunkiem jest jednakże, aby Zlecający i Wyceniający postępowali rzetelnie. Z zasady wyceny oparte na informacjach od Zlecającego dotyczących rynku (branży), konkurencji, prognoz finansowych, stanowią „kalkulację wartości przedsiębiorstwa”. Tym niemniej Zlecający, który jest właścicielem wycenianego przedsiębiorstwa, zna je najlepiej. Tym samym, jeśli rzetelnie pozyskał i przekazał dane Wyceniającemu, uzyskany w wynik wyceny odzwierciedla jego wartość.

  Z powyższego wynika wniosek, że jeżeli nie ma sporu pomiędzy ewentualnymi stronami transakcji lub Zlecający dokonuje wyceny dla własnej informacji, zwykle wystarcza kalkulacja wartości przedsiębiorstwa.

  Podsumowanie

  Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa cechuje się największą elastycznością ustaleń między Zlecającym a Wyceniającym. Strony mogą określić między sobą podejścia i procedury a także zakres i źródła informacji wykorzystane w wycenie.

  Stąd też w tego rodzaju wycenie:
  – pozyskuje się i poddaje analizie istotne, dostępne informacje jednakże o ograniczonym zakresie (a ponadto wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury),
  – stosuje się jedynie podejścia ustalone z zamawiającym.

  Efektem wyceny jest wynik z kalkulacji wartości, który może mieć postać pisemną lub ustną.
  W przypadku raportu pisemnego Wyceniający wyraźnie wskazuje źródła informacji a także ograniczenia i zastosowane uproszczenia podczas dokonywania wyceny. Powyższe daje możliwość oceny wiarygodności raportu z kalkulacji wartości przedsiębiorstwa potencjalnym jego odbiorcom.

  Podstawową zaletą kalkulacji wartości przedsiębiorstwa jest możliwość elastycznego uzgodnienia między Zamawiającym a Wyceniającym zakresu wyceny.

  Z kolei główną wadą tego rodzaju wyceny jest ryzyko pominięcia istotnych informacji lub przyjęcia błędnych (nienależycie zweryfikowanych) danych wejściowych. Ponadto potencjalnie zastosowanie innych (niż ustalone z Wyceniającym) podejść mogłoby istotnie wpłynąć na uzyskaną wartość.


  *Przy opracowaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie, obok KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, skorzystano również z artykułu autorstwa Dariusza Zarzeckiego i Michała Grudzińskiego pt. „Rodzaje wyceny przedsiębiorstw w Krajowym standardzie wyceny specjalistycznym na tle rozwiązań stosowanych na świecie” opublikowanego w „Przegląd Organizacji, Nr 1/2017.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Co może być przedmiotem wyceny przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami