Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 13. Na czym polega pełna wycena przedsiębiorstwa?

13. Na czym polega pełna wycena przedsiębiorstwa?

  Pełna wycena przedsiębiorstwa stanowi jeden z rodzajów wyceny. Zgodnie ze Standardem, stanowi ją wycena, „której celem jest wydanie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod i procedur właściwych do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia wartości.” (Patrz punkt 3.1.1 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”)

  Pełna wycena przedsiębiorstwa – cechy

  Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.2 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „pełna wycena przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:
  – Jej wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
  – Uwzględnia wszystkie istotne informacje, jakie były dostępne w procesie jej przygotowania.
  – Wyceniający stosuje właściwe procedury w celu zebrania i analizy informacji, które mogą być istotne w wycenie.
  – W wycenie brane są pod uwagę wszystkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe.”


  Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 przywołanych standardów, raport z pełnej wyceny przedsiębiorstwa jest prezentowany w formie pisemnej.
  KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw w punkcie 11.4 określa, iż „Raport z pełnej wyceny przedsiębiorstwa jest to pisemna, autorska opinia o wartości przedmiotu wyceny wraz z prezentacją założeń stanowiących podstawę szacowania. Raport zawiera istotne informacje uzyskane w procesie szacowania oraz warunki ograniczające.”

  Kiedy warto sporządzić pełną wycenę przedsiębiorstwa?

  Pełną wycenę przedsiębiorstwa sporządza się przede wszystkim w wycenach formalnych w tym w szczególności w przypadkach:
  – prywatyzacji,
  – odszkodowań,
  – sporów sądowych (pod warunkiem dysponowania wystarczającymi informacjami),
  – zakupu, sprzedaży, połączeń przedsiębiorstw,
  – innych (np. wyjścia wspólnika ze spółki), w szczególności gdy występuje spór między stronami.

  Podsumowanie

  Pełna wycena przedsiębiorstwa to wycena charakteryzująca się największą wiarygodnością wśród wszystkich rodzajów wycen. W ramach procedury jej przeprowadzania:
  – pozyskuje się i poddaje analizie wszystkie istotne, dostępne informacje,
  – stosuje się wszystkie podejścia uznane za właściwe.

  Efektem wyceny jest pisemny raport, którego najważniejszym elementem jest przedstawienie opinii o wartości (stanowiącej jedną wartość lub przedział wartości) wraz ze szczegółowym przedstawieniem założeń, wszelkich istotnych informacji wpływających na wartość oraz szczegółowym uzasadnieniem.

  Podstawową zaletą pełnej wyceny jest uzyskanie najwyższej możliwej wiarygodności wyceny (przy założeniu oczywiście rzetelnego podejścia do wyceny przez Wykonawcę).
  Z kolei główną wadą tego rodzaju wyceny jest wysoka czasochłonność i kosztochłonność, a stąd cena za taką wycenę bywa zwykle również wysoka.


  *Przy opracowaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie, obok KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, skorzystano również z artykułu autorstwa D. Zarzeckiego i M. Grudzińskiego pt. „Rodzaje wyceny przedsiębiorstw w Krajowym standardzie wyceny specjalistycznym na tle rozwiązań stosowanych na świecie” opublikowanego w „Przegląd Organizacji, Nr 1/2017.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytania: Na czym polega uproszczona wycena przedsiębiorstwa?


  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami