Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 10. Co zawiera polski standard wyceny przedsiębiorstw?

10. Co zawiera polski standard wyceny przedsiębiorstw?

  Polski standard wyceny przedsiębiorstw został wydany przez Radę Krajową PFSRM jako Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Zawiera on podstawowe terminy oraz wytyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa.

  Polski standard wyceny przedsiębiorstw – części składowe

  W szczególności Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” składa się z wymienionych poniżej części.

  1. Wprowadzenie – w części tej zdefiniowano pojęcie wyceny przedsiębiorstwa, jak i wyceniającego. Ponadto odniesiono przedmiotowy Standard do innych standardów wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
  2. Zasady etyki – główną uwagę skupiono tu na obowiązkach wyceniającego oraz czego przyjmując i dokonując wyceny czynić mu nie wolno.
  3. Podstawowe zasady wyceny przedsiębiorstw – przedstawiono w tym punkcie różne rodzaje wycen.
  4. Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa – zidentyfikowano w tym miejscu podstawowe funkcje jakie spełnia wycena przedsiębiorstwa, oraz cele dla których się ich dokonuje.
  5. Przedmiot wyceny – zdefiniowano w tym miejscu pojęcia „przedsiębiorstwo”, „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, „udziały w kapitale własnym” stanowiące przedmiot wyceny w rozumieniu przedstawianego Standardu
  6. Podstawowe założenia wyceny – określono założenia, których przyjęcie jest konieczne z punktu widzenia dokonywania wyceny.
  7. Standardy wartości – w tym miejscu zdefiniowano standardy wartości, które ze swej istoty definiują poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości.
  8. Podejścia w wycenie przedsiębiorstwa – w części tej omówiono podstawowe podejścia stosowane w wycenie przedsiębiorstw (majątkowe, dochodowe i porównawcze).
  9. Dyskonta i premie – poruszono tutaj problem stosowania w wycenie premii i dyskonta.
  10. Rekomendacja wartości – ujęto w tym punkcie kwestie związane z przedstawianiem rekomendowanej – wynikającej z przeprowadzonej wyceny – wartości przedsiębiorstwa
  11. Zakres analizy i sposób raportowania – w tym miejscu zawarto elementy składowe, które powinien zawierać raport z opracowanej wyceny przedsiębiorstwa
  12. Opracowanie i obowiązywanie Standardu – w ostatnim punkcie wymieniono osoby uczestniczące w przygotowaniu raportu wraz z informacją o jego przyjęciu przez Radę Krajową PFSRM

  Poszczególne części Standardu będą przedmiotem szczegółowych rozważań w kolejnych tygodniach.

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: W jakim celu dokonuje się wyceny wartości przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa