Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 5. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce?

5. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce?

  Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWP) zarejestrowane zostało w KRS 27 maja 2015 roku pod numerem 0000559210, na podstawie statutu przyjętego 23 kwietnia 2015 roku. Zgodnie ze Statutem, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce „jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. (…) jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do sporządzania wyceny przedsiębiorstw zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.”

  Cele i ich realizacja przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

  Zgodnie ze statutem „Celami funkcjonowania SBWPwP są:

  1. formułowanie, promowanie oraz rozwój opinii, praktyki i osiągnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw.
  2. występowanie na rzecz potrzeb środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw wobec instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

  Z kolei realizacja wyznaczonych przez Stowarzyszenie celów odbywa się „przez:

  1. reprezentowanie członków SBWPwP oraz ochronę ich interesów zawodowych związanych z wyceną przedsiębiorstwa,
  2. tworzenie standardów wyceny przedsiębiorstw, potwierdzanie kwalifikacji osób sporządzających wyceny przedsiębiorstw oraz szkolenia,
  3. propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków SBWPwP,
  4. promowanie działalności członków SBWPwP,
  5. udzielanie członkom SBWPwP pomocy prawnej i zawodowej w zakresie sporządzania wycen przedsiębiorstwa,
  6. dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw,
  7. inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny przedsiębiorstw,
  8. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele SBWPwP,
  9. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych dla osób, które chciałby się zajmować wyceną przedsiębiorstw,
  11. opiniowanie aktów prawnych związanych lub wpływających na wycenę przedsiębiorstwa.”

  Stowarzyszenie organizuje cykliczne konferencje oraz szkolenia. Osoby chcące dołączyć do grona członków Stowarzyszenia muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wycen przedsiębiorstw wykazaną i potwierdzoną poprzez złożenie stosownych formularzy a następnie weryfikowaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej z członkami zarządu Stowarzyszenia.

  Nadzór nad realizacją celów statutowych Stowarzyszenia

  Władzami naczelnymi SBWPwP są:

  1) Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP.

  2) Zarząd.

  3) Komisja Rewizyjna.

  4) Sąd Koleżeński.

  W szczególności Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z przestrzeganiem etyki i standardów wyceny przedsiębiorstw oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami SBWPwP.

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Czy istnieją regulacje prawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa